Print

Vedtægter


Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave

 

Vedtægter for privatinstitutionen

Ringsted Private Skovbørnehave

Senest ændret den 30. oktober 2017.

 

 

 

 • 1

Forankring

Stk. 1

Institutionens navn er Ringsted Private Skovbørnehave hjemhørende i Ringsted Kommune, beliggende St. Bøgeskovvej 30 B, 4100 Ringsted.
Børnehaven er tilsluttet Accountor Institutionsservice.

 

 

 • 2

Formål

 

Stk. 1

Ringsted Private Skovbørnehave er oprettet efter Dagtilbudsloven § 19 stk. 4. og drives som privat børnehave.

Ringsted Private Skovbørnehave modtager børn i alderen fra 2 år og 10 måneder - skolestart.

Dagtilbuddet er et led i kommunens samlede generelle og forebyggende tilbud til børn.

Ringsted Private Skovbørnehave skal leve op til de til enhver tid gældende krav og love, der er gældende inden for institutionsområdet.

Ringsted Private Skovbørnehave har som mål sat sig følgende opdragelse: En opdragelse der fremmer evnen til aktivt fællesskab, og som i en glad og tryg atmosfære giver sådanne muligheder for oplevelse og selvvirksomhed, at barnet herved får øget sin lyst til at lære og udfolde sin fantasi, alt med det sigte at fremme en alsidig udvikling. Arbejdet i børnehaven skal i videst muligt omfang foregå i samarbejde med forældrene.

Børnehaven står åben for alle uanset race, religion og politisk anskuelse. Påvirkning, der sigter mod ensretning, må ikke finde sted. Institutionen skal arbejde for at fremme tolerance og medmenneskelighed.

Den til enhver tid siddende institutionsbestyrelse udgør bestyrelsen for institutionens støtteforening.

 

 

 • 3

Bestyrelsen

 

Stk. 1

Ringsted Private Skovbørnehave ledes af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse, samt en institutionsleder, der varetager den daglige administrative og pædagogiske ledelse. Desuden er det Ringsted Private Skovbørnehaves bestyrelse, der fastsætter de pædagogiske principper for institutionen.

 

Stk. 2

Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Minimum 3 medlemmer er forældre til indmeldte børn,1 medlem er medarbejderrepræsentant og herudover kan bestyrelsen udpege en eller to særligt sagkyndige for ét år af gangen, hvis der er enstemmighed i bestyrelsen.

Samtlige medlemmer af bestyrelsen har stemmeret.

Lederen deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Medarbejderrepræsentanten har ikke stemmeret i spørgsmål der vedrører økonomien.

 

Stk. 3

Medlemmer af bestyrelsen vælges på et forældremøde for 2 år af gangen, bortset fra de særligt sagkyndige der vælges for et år af gangen.

Genvalg kan finde sted.

Desuden vælges 2 suppleanter for ét år af gangen.

Forældrerepræsentanterne vælges for 2 år ad gangen forskudt i forhold til hinanden. I lige år vælges 2 forældrerepræsentanter og i ulige år vælges 1 forældrerepræsentant.

 

Stk. 4

Valget afholdes 1 gang årligt i september måned. Valget bekendtgøres med minimum 14 dages varsel. Det påhviler den afgående bestyrelse at fastsætte og indkalde til valget.

 

Stk. 5

Hver familie har 1 stemme pr. barn i børnehaven. Stemmeberettiget er de forældre, der har forældremyndighed over barnet. Der kan i særlige tilfælde tildeles andre stemmeret f.eks. plejeforældre.

 

Stk. 6

Forældrevalgte kan kun være medlem af bestyrelsen så længe de har børn indskrevet i børnehaven.

Når dette ikke længere er tilfældet indgår suppleanten for den resterende del af valgperioden.

Medarbejdere er ikke valgbare som forældrerepræsentanter.

 

Stk. 7

Medarbejderrepræsentanten vælges på et personalemøde blandt det fastansatte personale for en 2 årig periode. Valget finder sted i september måned, umiddelbart før valg til forældrebestyrelse. Desuden vælges der en suppleant for medarbejderrepræsentanten.

Medarbejderrepræsentanten udtræder af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning, når pågældende har afleveret eller modtaget sin opsigelse. Derefter indtræder suppleanten for den resterende del af valgperioden.

Lederen kan ikke være medarbejderrepræsentant.

 

Stk. 8

På det førstkommende møde efter valg til forældrebestyrelsen, konstituerer bestyrelsen sig med en formand og en næstformand.

 

Stk. 9

Der afholdes ca. 8 møder årligt.

Ved hvert mødes afslutning aftales ny mødedato og dagsorden udsendes af formanden, i samarbejde med lederen, med mindst 7 dages varsel.

 

Stk. 10

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, som skal være skriftlig.

 

Stk. 11

Over møderne føres referat der underskrives af de til mødet fremmødte medlemmer.

 

Stk. 12

Bestyrelsen er driftsherre.

Bestyrelsen påser, at Ringsted Private Skovbørnehaves administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyn til institutionens formål, og de regler der til enhver tid gælder for børnehavens ledelse og drift.

 

Stk. 13

Bestyrelsen træffer beslutninger vedrørende Ringsted Private Skovbørnehaves formue og vedtægtsændringer.

 

Stk. 14

Bestyrelsen ansætter og afskediger lederen. Ansættelse af øvrige personaler er delegeret til den daglige leder i samråd med bestyrelsen.

Afskedigelse af øvrige medarbejdere skal godkendes af et flertal i bestyrelsen.

 

Stk. 15

Indgåelse og ophævelser af aftaler, der rækker ud over børnehavens daglige ledelse og drift, kræver tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Indgåelse og ophævelse af aftaler, som berører Ringsted Private Skovbørnehaves kapital, kræver tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer.

 

 

 

 • 4

Bestyrelsens ansvar og kompetence

 

Stk. 1

Lederen udarbejder hvert år en virksomhedsplan for det kommende års pædagogiske arbejde i samarbejde med institutionens faste personale og til godkendelse i bestyrelsen inden årets udgang. Ét eksemplar tildeles bestyrelsen til orientering.

 

Virksomhedsplanen skal omhandle:

 • Pædagogiske principper i henhold til den overordnede målsætning
 • Handlingsplan for udmøntning af de pædagogiske principper
 • Mål og handleplan for forældresamarbejdet

 

 

 

 • 5

Tavshedspligt

 

Stk. 1

Bestyrelsesarbejdet er i henhold til forvaltningsloven og straffeloven underlagt tavshedspligt. Denne tavshedspligt fortsætter efter at vedkommende er udtrådt af bestyrelsen. Bestyrelsen er forpligtiget til, at orientere nye bestyrelsesmedlemmer herom. Nye bestyrelsesmedlemmer afleverer kvittering for modtagelse af denne orientering.

 

Stk. 2

Det er bestyrelsens opgave, at sørge for, at nye medlemmer får kendskab til nærværende vedtægt.

 

 

 • 6

Økonomi

 

Stk. 1

Ringsted Private Skovbørnehaves regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

 

Stk. 2

Ringsted Private Skovbørnehaves regnskab føres af Accountor Institutionsservice og regnskabet revideres af dennes statsautoriserede revisor.

 

Stk. 3

Eventuelt overskud skal anvendes til forbedringer i Ringsted Private Skovbørnehave.

 

 

 • 7

 

Lederens ansvar og kompetence

 

Stk. 1

Lederen varetager, under ansvar overfor bestyrelsen, den daglige ledelse og drift af Ringsted Private Skovbørnehave.

 

Stk. 2

Lederen er ansvarlig for udarbejdelse og offentliggørelse af den pædagogiske læreplan.

Lederen skal inddrage bestyrelsen i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen af den pædagogiske læreplan.

Den pædagogiske læreplan indgår i virksomhedsplanen. Virksomhedsplanen afrapporteres én gang årligt til Ringsted Kommune. Læreplanen godkendes af Ringsted Kommune.

 

Stk. 3

Lederen er ansvarlig for, i samarbejde med Ringsted Kommune, at gennemføre sprogstimulering jf. § 4a i folkeskoleloven.

 

Stk. 4

Lederen er ansvarlig for at udarbejde og offentliggøre børnemiljøvurderingen. Børnemiljøvurderingen revideres mindst hvert tredje år.

 

 

 • 8

Personaleforhold

 

Stk. 1

Leder i privatinstitutionen skal have pædagogisk uddannelse og personalesammensætningen følger i øvrigt Ringsted kommunens godkendelseskriterier.

 

Stk. 2

Aftaler om løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomst mellem Accountor Institutionsservice og de faglige organisationer.

 

Stk. 3

Ved ansættelse skal der indhentes referencer fra tidligere arbejdspladser samt straffeattest og børneattest.

 

Stk. 4

Personalet har tavshedspligt og underretningspligt, som indskærpes ved ansættelse.

 

 

 

 • 9

Åbningstid

 

Stk. 1

Privatinstitutionen har åbent alle hverdage fra kl. 6.30 – 17.00. Fredag dog fra kl. 6.30 – 16.00. For sen afhentning af et barn, vil udløse en forhøjet forældrebetaling, fastlagt af bestyrelsen (jf. bestyrelsens forretningsorden) og med forfald sammen med førstkommende forældrebetaling. For sen afhentning af barn defineres som tilfælde, hvor det ikke er muligt for personalet, at forlade børnehaven senest på klokkeslæt for lukketid. Rykkerproceduren for den forhøjede forældrebetaling vil følge retningslinjerne i § 12, stk. 4.

Bestyrelsen kan, i samarbejde med lederen, vælge at ændre den daglige åbningstid i forbindelse med ændrede behov i forældregruppen.

Ændring af åbningstid skal varsles forældrene med mindst 2 måneder.

Stk. 2

Bestyrelsen fastsætter i samarbejde med lederen årlige lukkedage i institutionen.

 

 • 10

Optagelse i institutionen

Stk. 1

Ringsted Private Skovbørnehave træffer selv afgørelse om optagelse af børn.

Ventelisten står åben for alle børn, også børn med særlige behov.

Forældre er forpligtet til at oplyse alle særlige behov deres barn måtte have.

 

Stk. 2

Ved henvendelse til institutionen angående optagelse på venteliste udleveres skema til indmeldelse, samt samtykkeerklæring til brug for indhentning af oplysninger om barnet i dets nuværende pasningstilbud. Optagelse i Ringsted Private Skovbørnehave sker på baggrund af venteliste anciennitet, dog således at der til alle tider opretholdes fuld belægning. Såfremt flere børn står til optagelse samme dato, vil søskende nyde fortrin. I særlige tilfælde, hvis lederen skønner det nødvendigt for at få en homogen børnegruppe, kan ventelisten fraviges.

 

Stk. 3

Ved et barns optagelse i børnehaven forpligter forældrene sig til at være loyale overfor børnehaven i det omkringliggende samfund, samt til at leve op til børnehavens værdigrundlag, samt de nedskrevne forventninger, der er til forældre i børnehaven.

Værdigrundlag og forventninger til forældrene findes på børnehavens hjemmeside og er yderligere specificeret i bestyrelsens forretningsorden. Såfremt de nævnte forpligtigelser ikke skønnes overholdt af institutionens leder og et kvalificeret flertal i bestyrelsen, har lederen beføjelse til at afvise en families ønske om at få optaget søskende uanset deres anciennitet på ventelisten.

 

 

 

 • 11

Opsigelse/udmeldelse

Stk. 1

Forældrene kan opsige institutionspladsen skriftligt med 1 måneds varsel til den 1. eller til den 15. i måneden.

 

Stk. 2

Opsigelse fra børnehavens side vil normalt kun finde sted ved restance i forældrebetalingen.

Forinden opsigelsen vil forældrene have modtaget én rykkerskrivelse med meddelelse om påtænkt opsigelse, jf. § 12, stk. 4.

 

Stk. 3

Oplever personalet en forælders adfærd som truende, vil det medføre en skriftlig henvendelse fra bestyrelsen om, at en sådan adfærd ikke er accepteret, og såfremt dette gentager sig, vil det medføre opsigelse af pladsen med øjeblikkelig virkning. I særlige tilfælde, hvis den truende adfærd har været af særlig grov karakter, vil det, uden varsel, medføre øjeblikkelig opsigelse af pladsen.

Den til enhver tid ansvarshavende leder afgør, hvorvidt der er tale om truende adfærd eller truende adfærd af særlig grov karakter.

 

 • 12

Forældrebetaling

Stk. 1

Bestyrelsen fastlægger forældrebetalingens størrelse.

Ændring i forældrebetalingen skal varsles med 3 måneder.

Ændring i forældrebetalingen i forbindelse med kommende års budget skal dog kun varsles med 1 1/2 måned.

 

Stk. 2

Regler om nedsættelse eller bortfald af forældrebetalingen samt regler om søskenderabat, er også gældende for Ringsted Private Skovbørnehave. Det påhviler lederen af børnehaven at gøre forældrene bekendt med reglerne om nedsættelse eller bortfald af forældrebetalingen.

 

Stk. 3

Ringsted Private Skovbørnehave varetager selv opkrævning af forældrebetalingen og det er et krav, at betalingen foregår via Betalingsservice.

 

Stk. 4

Bliver forældrebetalingen ikke betalt til tiden, vil den regnskabsførende fremsende en rykkerskrivelse som indeholder krav om, at betaling skal ske i forbindelse med næste måneds forældrebetaling (rykker 1).

Såfremt der ved næste måneds forældrebetaling stadig er restance vil den regnskabsførende udsende rykker 2, der indeholder meddelelse om, at såfremt det skyldige beløb tillagt et rykkergebyr på 100 kr ikke bliver indbetalt indenfor 3 dage, eller der bliver indgået en aftale med bestyrelsen om afdrag af det skyldige beløb, vil det resultere i omgående opsigelse af pladsen uden yderligere varsel.

 

 

 • 13

Tilsyn

Stk. 1

Kommunen fører tilsyn med børnehaven efter de retningslinjer der fremgår af godkendelseskriterierne.

 

 • 14

Hæftelse

 

Stk. 1

Ringsted Private Skovbørnehave er ansvarlig for opfyldelse af de krav, som måtte følge af anden lovgivning.

Børnehaven hæfter selv for de aftaler m. v. den har indgået, efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

 

 • 15

Vedtægtsændring

 

Stk. 1

Ændring af vedtægterne kræver tilslutning fra et kvalificeret flertal af bestyrelsen, dvs. minimum 3/4 af bestyrelsens stemmeberettigede medlemmer, og kan ske med omgående virkning.

1 eksemplar af den ændrede vedtægt fremsendes til Ringsted Kommune.

 

 • 16

Ophør       

 

Stk. 1

Beslutning om opløsning af Ringsted Private Skovbørnehave tages af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

I tilfælde af børnehavens nedlæggelse skal kapitalen, efter beslutning i bestyrelsen, anvendes til tilsvarende pædagogisk, socialt og sundhedsmæssigt formål i Ringsted Kommune.

 

 

 

Gyrstinge, den ______________

 

 

 

For Bestyrelsen:

 

 

 

 

________________________________                  ___________________________

Formand                                                            Næstformand

 

 

 

 

________________________________                  ___________________________

Forældrevalgt bestyrelsesmedlem                         Forældrevalgt bestyrelsesmedlem

 

 

 

 

_________________________________                  ___________________________

 

Forældrevalgt bestyrelsesmedlem                           Medarbejderrepræsentant